เริ่มต้นการใช้งาน

ท่านสามารถสืบค้นเขตอำนาจของศาลต่างๆ โดยค้นจากชื่อศาล เพื่อแสดงพื้นที่เขตอำนาจในการพิจารณาคดี หรือระบุชื่อจังหวัดและชื่ออำเภอเพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้เขตอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลใด

ศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา โดยศาลชั้นต้นมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี ครอบคลุมพื้นที่ ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลกำหนด

ท่านสามารถใช้ระบบสืบค้น แบบ Inter Active ได้ผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1000 pixel

สืบค้นแบบ InterActive

ชุดข้อมูลชุดนี้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานในรูปแบบ InterActive โดยสามารถใช้งานได้ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook หรือ PC ที่มีความละเอียดหน้าจอมากกว่า 1440 Pixel.

รายชื่อศาลแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้ง

ภาค 1

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ, นนทบุรี, ชัยนาท, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง .

ภาค 2

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ระยอง และจังหวัดสระแก้ว

ภาค 3

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาค 4

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, บึงกาฬ, หนองคาย, หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี.

ภาค 5

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮองสอน, ลำปาง, ลำพูน

ภาค 6

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ ,สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี.

ภาค 7

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันตก และภาคกลางบางส่วนจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาค 8

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

ภาค 9

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, ตรัง, ยะลา, นราธวาส, ปัตตานี, พัทลุง และ จังหวัดสตูล.

สืบค้นเขตอำนาจศาล

ท่านสามารถเลือกชื่อศาล เพื่อตรวจสอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดีในพื้นที่ต่าง ๆ

สืบค้น

หน่วยงาน

พื้นที่ในเขตอำนาจ

เขต/อำเภอ จังหวัด

สืบค้นเขตอำนาจศาล

ท่านสามารถสืบค้นจากได้จากชื่อจังหวัด/อำเภอ ที่ต้องการ เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเขตอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลใด

สืบค้น

พื้นที่

หน่วยงาน

ศาล หมายเลขโทรศัพท์